Olsztyn 89 3070444
Giżycko 87 3070744

nasza oferta

Wizy do Rosji

Wiza turystyczna

Zwykła wiza turystyczna wydawana jest obywatelom Polski, innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa na krótkoterminowy pobyt w Rosji w celach turystycznych (udział w imprezach kulturalnych, wycieczki, zapoznanie się z zabytkami), na podstawie potwierdzenia o przyjęciu turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną.

Maksymalny okres pobytu w Rosji na podstawie wizy turystycznej - 30 dni.

Dopuszcza się możliwość wjazdu w celu przeprowadzenia krótkoterminowych rozmów biznesowych, uczestnictwa w wystawach, aukcjach oraz na konsultacje i badania medyczne. W takim wypadku na potwierdzeniu przyjęcia turysty zagranicznego w rubryce „cel podróży" wskazuje się „turystykę celową", a wizę wydaje się na ilość dni, które są niezbędne do realizacji przedsięwzięć zgodnie z terminem, podanym w potwierdzeniu (ale nie więcej niż 30 dni).

Wiza turystyczna wydawana jest na jednokrotny lub dwukrotny wjazd do Federacji Rosyjskiej.

Dwukrotna wiza turystyczna wydawana jest obcokrajowcowi tylko wtedy, jeżeli, zgodnie z dokumentami, w czasie pobytu w Rosji przewidziano zwiedzenie państw ościennych (państw blisko granicy (WNP - Wspólnota Niepodległych Państw, kraje nadbałtyckie)) lub państw, z których powrót odbywa się przez terytorium Rosji (np.: Chiny, Mongolia). Trasa powinna być określona w planie podróży (lub w potwierdzeniu o przyjęciu turysty zagranicznego, wydanym przez przyjmującą rosyjską organizację).

 

W celu wyrobienia jednokrotnej lub dwukrotnej zwykłej wizy turystycznej należy przedłożyć:

Potwierdzenie przyjęcia turysty przez rosyjską organizację, prowadzącą działalność turystyczną, informacje o której zawarte są w Federalnym Rejestrze firm turystycznych;

Paszport, posiadający nie mniej niż 2 czyste strony przeznaczone na wizy, ważny przez okres 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;

Ankietę wizową, wypełnioną na stronie visa.kdmid.ru, wydrukowaną i podpisaną osobiście przez wnioskodawcę;
(Przy wyborze miejsca złożenia dokumentów należy wskazać Centrum Wizowe, w którym zamierzacie Państwo przedłożyć dokumenty)

Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy);

Polisę ubezpieczenia medycznego, ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy, z wyjątkiem przypadków opartych na zasadzie wzajemności (wystawiamy na miejscu)

Uwaga! Placówka konsularna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do uzyskania wizy, zaprosić na rozmowę lub wydłużyć okres wyrabiania wizy.

 Termin rozpatrzenia wniosku:

tryb normalny do 10 dni roboczych

tryb express do 3 dni roboczych

Wiza biznesowa

Zwykła wiza biznesowa wydawana jest obywatelom Polski, innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa wjeżdżającym do Federacji Rosyjskiej w celach biznesowych (prowadzenie rozmów, seminaria, konferencje, spotkania z partnerami biznesowymi).

Wydawana jest na podstawie zaproszenia wystawionego przez Federalną Służbę Migracyjną Federacji Rosyjskiej (FSM Rosji), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (MSZ Rosji) lub na podstawie pisemnego wniosku organizacji*.

Może być jednokrotna lub dwukrotna na okres ważności do 90 dni albo wielokrotna na okres ważności do 1 roku (jeżeli nic innego nie zostało przewidziane w umowie międzynarodowej Federacji Rosyjskiej).

Uwaga! Pobyt na terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie zwykłej wielokrotnej wizy biznesowej nie może przekroczyć 90 dni na każde 180.

W celu wyrobienia wiz wielokrotnych na okres ważności jednego roku i dłużej wnioskodawca powinien przedstawić polisę ubezpieczenia medycznego ważną na okres wjazdu/wjazdów do Rosji. Należy jednak poinformować go o obowiązku posiadania takiej polisy podczas wszystkich kolejnych wyjazdów do Rosji. Brak polisy może być podstawą do pociągnięcia obcokrajowca do odpowiedzialności administracyjnej i zakazu wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

*Wniosek pisemny. Dokument ten powinien być sporządzony na oficjalnym papierze firmowym ze wszystkimi danymi organizacji zapraszającej oraz zawierać następujące dane:

a) dla osoby zaproszonej: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, termin i cel podróży, ilość wjazdów, trasa podróży;
b) dla zapraszającej osoby prawnej (firmy, organizacji): pełna nazwa danej osoby prawnej, jej adres, NIP, numer rejestracyjny, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, która podpisała wniosek, pieczęć organizacji.

 

W celu uzyskania jednokrotnej, dwukrotnej lub wielokrotnej zwykłej wizy biznesowej należy przedłożyć:

Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydane przez Federalną Służbę Migracyjną Federacji Rosyjskiej; Albo

Decyzję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej o wydaniu wizy; Albo

Pisemny wniosek organizacji lub instytucji przyjmującej;

Paszport, posiadający nie mniej niż 2 czyste strony przeznaczone na wizy, ważny przez okres 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;

Ankietę wizową, wypełnioną na stronie visa.kdmid.ru, wydrukowaną i podpisaną osobiście przez wnioskodawcę;
(Przy wyborze miejsca złożenia dokumentów należy wskazać Centrum Wizowe, w którym zamierzacie Państwo przedłożyć dokumenty)

Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy);

Polisę ubezpieczenia medycznego, ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy, z wyjątkiem przypadków opartych na zasadzie wzajemności.

Uwaga! Placówka konsularna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do uzyskania wizy, zaprosić na rozmowę lub wydłużyć okres wyrabiania wizy.

Termin rozpatrzenia wniosku:

tryb normalny do 10 dni roboczych

tryb express do 3 dni roboczych

Wniosek o wizę do Rosji -pobierz